ಕನ್ನಡದ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

Live ಕನ್ನಡ. ಕಾಂ ಜಾಲತಾಣದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಸ್ಥಿರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?
 • ಹೌದು
  81% 35 / 43
 • ಇಲ್ಲ
  18% 8 / 43
Live ಕನ್ನಡ. ಕಾಂ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?
 • ಹೌದು
  79% 35 / 44
 • ಇಲ್ಲ
  20% 9 / 44
Live ಕನ್ನಡ. ಕಾಂ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ?
 • ಹೌದು
  92% 39 / 42
 • ಇಲ್ಲ
  7% 3 / 42
Live ಕನ್ನಡ. ಕಾಂ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಗಳ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?
 • ಹೌದು
  92% 38 / 41
 • ಇಲ್ಲ
  7% 3 / 41