• ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? - ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಯಂಗಾರ್

  Apr 16, 2023

 • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು - ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಯಂಗಾರ್ / Candidate Affidavits - Abhishek Iyengar

  Apr 20, 2023

 • ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ - ಕಣ್ಣನ್ / Clean electoral process is possible - Kannan

  Apr 27, 2023

 • ದೀಪಕ್ ತಿಮ್ಮಯ - ಮತ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? / Deepak Thimaya - Do you donate your vote?

  May 5, 2023

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮತದಾರರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷ್ಸಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ samparka@kannada.com ಮಿಂಚಂಚೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.
ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೂ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬರಹವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಮ್ಮ samparka@kannada.com ಮಿಂಚಂಚೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.