ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್‌) (Mallanagouda Basanagouda Patil (M.B Patil)

Age: 59
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: BA

Phone: 08352-261770 | 080-65310090
| 22356405 | 9845429246
Email:

babaleshwar.mla@karnataka.gov.in | mbpatil1964@rediffmail.com

Brief candidate profiles

1989-1994. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ಉಪ ಚುನಾವಣೆ) 2004-2007. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. 2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2013-2018. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2013-2018: ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. ದಿ.28.12.2018 ರಿಂದ 22.07.2019 ರವರೆಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು 1998-1999. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು.