ಅನಿಲ್ ಎಸ್. ಬೆನಕೆ (Anil S. Benake)

Age: 58
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: Bcom, LLB.
Phone: 0831-2433733 | 2478912 | 9448453733
Email: raybag.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ