ಸುನಿಲ್‌ ಬಿಳಿಯಾ ನಾಯ್ಕ (Sunil Billiya Nayak)

Age: 45
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: PUC

Phone: 9742662255
Email: bhatkal.mla@karnataka.gov.in | sunilnaik2255@gmail.com

 

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.