ರಹೀಮ್‌ ಖಾನ್‌ (Rahim Khan)

Age: 57
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: PUC

Phone: 08482-236593 | 9008945305 | 9845202786
Email:

bidar.mla@karnataka.gov.in | rk77867786@gmail.com

Brief candidate profiles

2009-2013: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ದಿ.23.04.2009 ರಂದು ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ) 2016-2018: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (2016 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ) 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿ.28.12.2018 ರಿಂದ 22.07.2019 ರವರೆಗೆ ಯುವಜನ ಸೇವೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು