ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ (Priyank Kharge)

Age: 45
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications:BA, Diploma in Graphics & Animation

Phone: 08472-239999 | 080-23615555 | 9845067711
Email:

chittapur.mla@karnataka.gov.in | priyank.kharge@iyc.in

Brief candidate profiles

2013-2018. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2016-2018: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು (ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ) 2018-19. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು