ಸೋಮನಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ (ಸಾಸನೂರು) (Somanagouda B Patil (Sasanur )

Age: 59
Party:

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)


Qualifications: BE

Phone:9448114709
Email:

devarhippargi.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.