ಅಮೃತ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇಸಾಯ್ (Amrut Ayyappa Desai)

Age: 46
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: Bcom

Phone: 0836-2787829 | 9483369000

Email: dharwad.mla@karnataka.gov.in | amrutdesai77@gmail.com

 

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.