ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ (Ganesh Prakash Hukkeri)

Age: 47 <>br Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: BBMP
Phone: 08338-276444 | 9448122803
Email: chikkodi-sadalga.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2014-2018. ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು. (ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ) 2015-2018: ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2018 ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿ.04.07,2018 ರಿಂದ 26.07.2019 ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು.