ದತ್ತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ (ಅಪ್ಪು ಗೌಡ) (Dattattraya C. Patil Revoor (Appu Gouda))

Age: 40
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications:Diploma

Phone: 9449618804 | 9448075001
Email:

gulbargasouth.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2013-2018. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ