ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ (Rajakumar Patil)

Age: 46
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: BA

Phone: 9731506160
Email:

97sedam.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ