ಕನೀಜ್‌ ಫಾತಿಮಾ (Kaneez Fathima)

Age: 64
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: BA

Phone: 08472-221042 | 080-23418909 | 9886240266 | 9449907777
Email:

gulbarganorth.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.