ನೆಹರು ಓಲೇಕಾರ (Neharu Olekar)

Age: 66
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: SSLC

Phone: 9591429877
Email: haveri.mla@karnataka.gov.in

 

Brief candidate profiles

2004-2007: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿ.05.02,2007-28.12 2012: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ನಿಗಮ