ದೊಡನಗೌಡ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್ (Dodanagouda G. Patil)

Age: 66
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: PUC
Phone:08351-2760474 | 9880740888
Email:hungund.mla@karnataka.gov.in | md.samargranitesputltd@yahoo.com

Brief candidate profiles

2004-2007. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. 2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ..