ಡಾ. ಅಜಯ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್‌ (Dr. Ajay Dharam Singh)

Age: 48
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications:MBBS

Phone:08442-235777 | 9611927927 | 9341777777
Email:

jevargi.mla@karnataka.gov.in | ajaymlajevargi@gmail.com

Brief candidate profiles

2013-2018. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು. 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ.12.03.2020 ರಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು. ದಿನಾಂಕ. 14.01.2019ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ದಿನಾಂಕ. 12.03.2020 ರಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು