ಗಣೇಶ್ ಜೆ ಎನ್. (Ganesh J.N)

Age: 43
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: BA

Phone: 9900196789
Email: kampli.mla@karnataka.gov.in

 

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು