ಅಮರೇಗೌಡ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ ಬಯ್ಯಾಪುರ (Amaregouda Linganagouda Patil Bayyapur)

Age: 68
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: B.E

Phone: 9448147099
Email: kushtagi.mla@karnataka.gov.in

 

Brief candidate profiles

1994-1999. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 1999-2004: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2004-2007. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. 2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2004-2007. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಸಚಿವರು