ಹೂಲಗೇರಿ ಡಿ.ಎಸ್‌. (Hoolaggeri D.S)

Age: 62
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: SSLC

Phone: 9448112865
Email: lingsugur.mla@karnataka.gov.in | dshoolagerimla@gmail.com

 

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2019: ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ