ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್‌ (Raja venkatappa Nayak )

Age: 53
Party: ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) (Janata Dal (S)
Qualifications: BA

Phone: 9448648799 | 9008096383
Email:

manvi.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2019. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು