ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ (Basanagouda Daddal)

Age: 51
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: PUC

Phone: 9449919928 | 9535929869
Email:

raichurrural.mla@karnataka.gov.in | basanagoudadaddal87@gmail.com

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ 2019: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ.