ಕಳಕಪ್ಪ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಬಂಡಿ (Kalakappa Gurushanthappa Gundi)

Age: 55
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: SSLC

Phone: 9902983795 | 9448317235
Email: ron.mla@karnataka.gov.in

 

Brief candidate profiles

2004-2007: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2012-2013: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವರು