ತುಕಾರಾಮ್‌ ಈ. (Tukaram E)

Age: 56
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: Mcom, PGDBA(Finance)

Phone: 08395-260408, 9448496105
Email: sandur.mla@karnataka.gov.in | mlasandurpro@gmail.com

 

Brief candidate profiles

2008-2013: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2013-2018. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿ.28.12.2018 ರಿಂದ 22.07.2019 ರವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಓದುವುದು, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ