ಆನಂದ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಮನಿ (Anand Alias Vishwanath Chandrashekar Mamani)

Age: 57
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: (B.Com)
Phone: 9611656516
Email: saudatti.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2008-2013: ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು 2013-2018. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು. 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ದಿನಾಂಕ.24.03.2020 ರಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು.