ರಾಮಪ್ಪ ಸೋಬೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (Ramappa Sobeppa Lamani )

Age: 71
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: 7th Std

Phone: 9448007252 | 9945662215
Email: shirahatti.mla@karnataka.gov.in | ramannalamani2018@gmail.com

 

Brief candidate profiles

2008-2013: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ