ಆಚಾರ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ (Achar Halappa Basappa)

Age: 70
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: B.Sc.

Phone: 9901633996
Email: yelburga.mla@karnataka.gov.in | Mlayelburga@gmail.com

 

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2009-2015. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು. ದಿ.04.08.2021 ರಿಂದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳ, ಬೆಂಗಳೂರು.